Bir şey mi arıyorsunuz?

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Tetra Tıp Laboratuvarı olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Bankamız da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Bankamızın tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Tetra Tıp Laboratuvarı Kişisel Veri Bilgilendirmesi

Değerli Hastamız…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amacı olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusu bizim için de çok önemlidir. Bu nedenle laboratuvarımızda bulunan kişisel bilgilerinizi, size laboratuvar hizmeti sunmak için kullanıyor ve güvenle saklıyoruz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine gerekli önemi vermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme ve kişisel verilerinize ilişkin politikamız aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşım İzni     

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşım İzni; Tetra Tıp Laboratuvarı’nın siz değerli hastalarımıza laboratuvar hizmetlerini sunarken, ne tür kişisel verilere ihtiyaç duyduğunu, bu kişisel verileri nasıl kullanıldığını, Tetra Tıp Laboratuvarı’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Tetra Tıp Laboratuvarı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla, laboratuvar hizmetlerimiz ile bağlantılı ve sınırlı olarak talep ettiğimiz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kullanılacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek, sadece kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verilerinizin Tetra Tıp Laboratuvarı tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; başvurunuz kapsamında, açık rızanıza istinaden, talebiniz olan laboratuvar testlerinin yapılması, daha önceki sonuçlarınızla karşılaştırılması, gerek doktorunuz gerekse diğer uzmanlar ve 3.şahıslarla paylaşılması amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine, ayrıca 6698 sayılı kanun madde 47/1’e göre “Sağlık hizmeti almak üzere kamu ve özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği mensuplarına müracaat edenlerin, sağlık hizmetinin gereği olarak vermek zorunda oldukları veya kendilerine verilen hizmete ilişkin kişisel verileri işlenebilir.” maddesine uymaktadır.

Bu amaçla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; kişisel verileri koruma kurumu, sigorta firmaları, sağlık bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ortaklarımız; Tetra Tıp Laboratuvarı olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı, elektronik ortamda, web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11’de belirtilen kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için info@tetralaboratuvar.com  mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilir veya size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması Tetra Tıp Laboratuvarı için önemli bir konudur.  Tetra Tıp Laboratuvarı, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Tetra Tıp Laboratuvarı kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Tetra Tıp Laboratuvarı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tetra Tıp Laboratuvarı bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Hizmet alıcılar, paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK kapsamındaki kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen 9. madde uygulanır ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği çerçevede silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bunun için info@tetralaboratuvar.com  mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilir veya size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapabilir veya www.tetralaboratuvar.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshası ya da ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirketimizin 457,Fenerbahçe, ÇİFTEHAVUZLAR, Bağdat Cd. No:206 D:4, 34720 Kadıköy adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.  Tetra Tıp Laboratuvarı, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”nde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”nin  www.tetralaboratuvar.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme ve icra daireleri işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır. Hizmet alıcılar, hizmet almadan önce “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

× Whatsapp Destek Hattı
Bizi Arayın